CfP: Monastic Libraries between the Middle Ages and the Enlightenment/Klášterní knihovny mezi středověkem a osvícenstvím (Monastica historia V)

International Symposium Monastica historia V

27 – 29 April 2020

The 2020 International Symposium Monastica historia V, held at Benedictine Monastery Broumov, Czech Republic, EU, organized by Univerzita Hradec Králové (UHK), Moravský zemský archiv (MZA), Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov (VKCB), and Diözesanarchiv St. Pölten, Austria, (DASP) seeks to encourage the scholarly, interdisciplinary examination of this topic.

Monasteries and convents have been seen as intellectual centres since the medieval period. Hence manuscripts and books, their production and preservation, have always been part and parcel of them. There is no surprise that the role of monastic libraries, as well as of manuscripts and books, has changed throughout centuries, depending on transformations of society and monastic institutions. The monastic libraries have preserved their treasures and general knowledge, yet they might have participated in the propagation of Christian gospel, combatted the non-Catholics, or served as a tool of self-presentation. The ambition of the 5th edition of the international symposium entitled Monastica historia V is to focus on such issues.

Topics of interest include, but are not limited to:

 • The foundation of monastic libraries in various religious orders between the Middle Ages and the Enlightenment
 • The librarian as an office
 • The way how to use the monastic libraries
 • The relation between the vernacular and Neo-Latin scholarship in the monastic libraries
 • Rules for library managers and users
 • How the owners (convents) used their libraries?
 • Procuring of books and book contacts of monasteries/convents
 • Monks and nuns as authors/writers/translators/patrons of authors
 • Organisation and structure of the convent libraries
 • Monasteries/convents as publishing houses
 • Art conceptions of convent hall libraries

Proposals are welcomed from across thematic, chronological, and disciplinary boundaries that engage the larger contextual framework of the examined topics.

Conference languages: English, Czech (papers will be translated).

Proposals (together no more than 1,000 characters) are due before 31 October 2019. Email all materials for consideration to Broumov2020@seznam.cz. The organising committee reserves the right to chose papers due to the titles of the papers and their abstracts. The later delivered applications will not be accepted. Those participants who will not give a main paper may present their topic by a poster presentation.

Symposium Organizing Committee: Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. (UHK); Mgr. Jindřich Kolda (UHK); PhDr. Tomáš Černušák, Ph.D. (MZA), Dr. Thomas Aigner MAS (DASP)

More details will be available at https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/ff-1/katedry-a-pracoviste/katedra–pomocnych-ved-historickych-a-archivnictvi. Contact the Symposium Organizing Committee with questions (martina.kotari@uhk.cz).

Mezinárodní vědecká konference Monastica historia V

27. – 29. duben 2020

Konference se uskuteční v prostorách broumovského benediktinského kláštera. Organizační tým tvoří Univerzita Hradec Králové (UHK), Moravský zemský archiv (MZA), Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov (VKCB) a Diözesanarchiv St. Pölten, Rakousko, (DASP).

Zaměření konference: Kláštery byly už ve středověku vnímány jako instituce, které se významným způsobem podílely na zachování a šíření poznání. Součástí jejich působení a fungování byla proto tvor-ba knih a budování knihoven. Funkce klášterních knihoven i samotných knih procházely pochopitelně v průběhu staletí výraznými změnami podle toho, jak se měnila okolní společnost i samotné řeholní instituce. Od prostého uchování informací či zachycení myšlenek mohly plnit i jiné funkce, jako bylo například šíření víry, obhajoba nauky vůči jiným konfesním směrům nebo sebeprezentace. Zkoumání těchto i dalších otázek by mělo být věnováno pokračování konferenčního cyklu Monastica historia.

Přivítáme příspěvky především z níže uvedených okruhů:

 • Zakládání klášterních knihoven v různých církevních řádech od středověku po osvícenství
 • Knihovník jako řádová funkce
 • Přístup do klášterní knihovny (kontakty s knihovníky, jejich dobrá vůle atd.)
 • Vztah lidové a neolatinské vzdělanosti v klášterních knihovnách
 • Pravidla pro knihovníky a uživatele knihoven
 • Způsob využití klášterních knihoven
 • Pořizování knih v klášterech a kontakty na knižním trhu
 • Obyvatelé kláštera jako autoři/písaři/překladatelé a patroni autorů
 • Organizace a struktura konventních knihoven
 • Kláštery/konventy jako vydavatelé knih
 • Umělecké koncepce výzdoby sálových knihoven

Vítány jsou interdisciplinárně zaměřené příspěvky, které nabídnou nové přístupy k uvedeným tématům v širším kontextu.

Jednacími jazyky budou angličtina a čeština (tlumočení příspěvků i diskuse bude zajištěno).

Přihlášky s abstrakty příspěvků (ne více než 1 000 znaků) zasílejte do 31. října 2019 na emailovou adresu Broumov2020@seznam.cz.

Organizační tým si vyhrazuje právo výběru referátů na základě dodaných názvů a abstraktů.

Přihlášky zaslané po tomto datu nebudou akceptovány. Zájemci o účast, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů zařazeni do hlavního programu, mohou své téma prezentovat formou posteru. Přihlášeným účastníkům bude během listopadu sděleno, do jaké části programu byli zařazeni.

Organizační výbor konference: Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. (UHK); Mgr. Jindřich Kolda (UHK); PhDr. To-máš Černušák, Ph.D. (MZA), Dr. Thomas Aigner MAS (DASP)

Další informace budou po uzávěrce přihlášek zveřejněny na https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/ff-1/katedry-a-pracoviste/katedra-pomocnych-ved-historickych-a-archivnictvi. V případě dotazů kontaktujte organizátory kon-ference (martina.kotari@uhk.cz).

Call for Papers (PDF, Diözesanarchiv St. Pölten)

Maria Rottler

Administratorin der Gemeinschaftsblogs Ordensgeschichte und Geschichte Bayerns; Netzwerke gelehrter Mönche. St. Emmeram im Zeitalter der Aufklärung (Tagungsblog "Frobenius Forster"); Roman Zirngibl (Benediktiner in St. Emmeram, Historiker, Archivar)

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus


OpenEdition schlägt Ihnen vor, diesen Beitrag wie folgt zu zitieren:
Maria Rottler (13. Oktober 2019). CfP: Monastic Libraries between the Middle Ages and the Enlightenment/Klášterní knihovny mezi středověkem a osvícenstvím (Monastica historia V). Ordensgeschichte. Abgerufen am 24. Juli 2024 von https://doi.org/10.58079/skk6


Das könnte dich auch interessieren …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search